Obecní knihovna Štítina
Naposledy aktualizováno: 17.9.2020

Výpis z knihovního řádu Obecní knihovny Štítina

včetně dodatku č. 1 a 2 a ceníku služeb a sankcí

1. Půjčovní služby poskytuje knihovna jen registrovaným uživatelům, kteří zaplatili registrační poplatek v daném kalendářním období.

2. Čtenářem knihovny se mohou stát:

a) občané ČR starší 15 let,

b) děti mladší 15 let jen se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo zákonných zástupců,

c) cizí státní občan jen pokud má povolení k dlouhodobému pobytu v ČR,

d) orgány státní správy,

e) organizace, školy, ústavy a instituce,

na základě předložení platných průkazů totožnosti a vyplnění všech údajů v přihlášce.

3. Každý čtenář hradí registrační poplatek ve výši 30 Kč.

4. Registrační poplatek platí od data zaplacení po dobu 1 roku.

5. Knihovna čtenáři vydá čtenářský průkaz, čtenář je povinen se jím prokázat při každé návštěvě ihned při vstupu do knihovny.

6.  Čtenářský průkaz je nepřenosný.

7. Čtenář je povinen ohlásit knihovně změnu jména, kontaktních údajů, včetně telefonního čísla. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně údajů je přílohou Knihovního řádu.

8. Informační prameny, které nemá KPB ve svých fondech, zajišťuje svým čtenářům pomocí MVS (meziknihovní výpůjční služba).

9. Výpůjční doba činí 2 kalendářní měsíce, knihovna však může stanovit kratší výpůjční lhůtu.

10. Při ztrátě knihy je čtenář povinen nahradit ztracený titul stejným titulem nebo zaplatit jeho cenu.

11. Uživatel Internetu hradí poplatek za jeho užívání ve výši 30 Kč za 1 hodinu.

12. Úplné znění knihovního řádu včetně platných dodatků a příloh je k nahlédnutí v Obecní knihovně Štítina.

Štítina 24. 5. 2018 

Ing. Jana Šimečková

knihovnice